Tento reklamační řád je platný od 1.7.2016 a byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

 

 

Prodávající

 

Daniel Zemborski - Rafni

Na Malé Straně 123

747 75 Velké Heraltice

IČO 74506307

DIČ CZ7701305425

Společnost je zapsána v ZR: Č.J.:MMOP 46871/2007/Bam,EV.Č.: 380601-246567

 

Kupující

 

Konečný spotřebitel, který v souladu s ochranou osobních údajů poskytuje při registraci nebo při započetí obchodního vztahu potřebné údaje prodávajícímu. Potřebnými údaji se rozumí údaje, které jsou bezprostředně nutné k úspěšnému vyřízení objednávky.

 

 

1. Všeobecná ustanovení:

 

Reklamační řád upravuje běžnou obchodní spolupráci mezi firmou Daniel Zemborski – Rafni (dále jen prodávající) a kupujícím. 

 

Prodávající vystaví ke každému zakoupenému zboží daňový doklad (fakturu, prodejku). 

 

Pro úspěšné vyřešení případné reklamace je nejdůležitějším dokladem faktura – tj. doklad o nabytí zboží. Ve faktuře je u každé položky zboží rovněž vyznačena jeho záruční doba. 

 

Ve většině případů není při zaslání zboží součástí zásilky vyplněný Záruční list. Důvodem je, že záruční list může být vyplněný teprve po převzetí zboží od přepravce. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. 

 

Nevyplněný Záruční list uschovejte společně s fakturou. V případě reklamace k nám společně se zbožím pošlete kopii faktury a záruční list. Pokud se Vám záruční list ztratil, nic se neděje. Pro vyřízení reklamace je směrodatná především faktura, na které jsou uvedeny všechny podstatné údaje včetně vyznačení doby záruky u každé položky zboží. 

 

Pokud si přejete mít záruční list vyplněný, zboží je v pořádku, pošlete záruční list doplněný o číslo faktury k nám a my Vám ho po vyplnění všech potřebných údajů pošleme poštou zpátky.

 

 

2. Délka záruční doby

 

Zákonná záruční doba na veškerý sortiment prodávajícího je ze zákona  stanovena na 24 měsíců.

 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, nebo dnem uvedeným na záručním listě.

 

Odesílá-li prodejce zboží přepravní službou, běží záruční doba ode dne přijetí zboží od přepravce.

 

Prodávající po dohodě s kupujícím může tuto zákonnou lhůtu prodloužit nebo zkrátit.

 

Na některé výrobky poskytuje prodávající záruční lhůty delší.

 

Délka záruky je vždy vyznačena u konkrétního druhu zboží.

 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

 

 

3. Záruční podmínky

 

Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které má zboží při převzetí a které se vyskytnou během záruční doby.

 

Kupující má právo uplatnit reklamaci u zboží, které vykazuje vadu při převzetí nebo v záruční době a bylo zakoupeno u prodávajícího.

 

Při uplatnění reklamace je povinen kupující vždy prodávajícímu prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího.

 

K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál, popřípadě kopii dokladu o nákupu zboží (faktura). Bez předložení těchto dokladů nebude reklamace uznána.

 

Pokud již bylo zboží v minulosti reklamováno, je nutné doložit také doklad o reklamaci.

 

Na zboží i na reklamačním protokolu musí být shodné výrobní číslo, je-li je výrobek výrobním číslem vybaven.

 

 

4. Převzetí zboží

 

Kupující je povinnen společně s přepravcem zkontrolovat formální stav zásilky (počet balíků, případné mechanické poškození zásilky apod.).

 

Má-li kupující podezření, že zboží vykazuje vady, má právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud se rozhodnete zásilku přijmout (obal nese známky poškození, ale obsah se jeví v pořádku), je přepravce na Vaší žádost povinnen vystavit písemný škodní protokol nebo jiný záznam o poškození zásilky.

 

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně. V písemném oznámení je nutno uvést zjištěné vady, tj. typ vady, umístnění na výrobku a jak se projevují. Pokud takto neučiní, bude pozdější reklamace považována za mechanické poškození zaviněné kupujícím a reklamace nebude uznána.

 

Převzetím zboží osobně nebo prostřednictvím přepravní služby nejsou dotčena ostatní oprávněné nároky kupujcícího (nefunkčnost zboží, skryté vady). Tyto oprávněné nároky jsou řešeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího.

 

Kupující, který svým podpisem v dokladech přepravce potvrdí převzetí zásilky bez závad, nemá nárok na dodatečné uplatnění reklamace.

 

Reklamace zboží poškozeného při přepravě se řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského, respektive obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

 

V případě bezdůvodného nepřevzetí objednané zásilky kupujícím, budou náklady na přepravu vzniklé prodávajícímu požadovány po kupujícím.

 

 

5. Dodání zboží k reklamaci.

 

V případě, že se během záruční doby na zakoupeném výrobku vyskytne nějaký problém, neposílejte k nám ihned zboží, ale pošlete nám nejprve zprávu – nejlépe e-mailem na adresu: reklamace@rafni.cz

 

Zpráva musí obsahovat:

 

 • číslo faktury, datum nákupu zboží (vystavení faktury)

 • popis závady – čím se závada projevuje. Pokud je to možné, vyfotografujte vadnou část výrobku.

 

V některých případech je možné závadu vyřešit telefonicky. Případně lze nalézt jiné řešení – tj. nebude nutné posílat celý výrobek, ale jen jeho část – případně jen vadný díl.

 

Dle Vaší zprávy stanovíme nejlepší možný způsob dalšího postupu řešení reklamace.

 

 

Pokud bude nezbytné poslat výrobek, nebo jeho část k nám na reklamaci, potom platí následující ustanovení:

 

 • kupující může osobně doručit zboží na provozovnu prodávajícího, popřípadě může vadné zboží poslat přepravní službou 
 • zboží k reklamaci zasílá kupující vždy na své náklady 
 • zboží, které nebude zasláno na náklady kupujícího, nebude přijato 
 • ke zboží musí být viditelně přiloženo označení “REKLAMACE“ a musí obsahovat originál, popřípadě kopii dokladu o nákupu zboží (faktura), a podrobný popis závady včetně kontaktních údajů kupujícího zpáteční adresa, tel. číslo )

 

Bez těchto dokladů nebude reklamace uznána. V případě, že zboží bylo v minulosti již reklamováno, je nutné doložit také doklad o reklamaci.

 

Na zboží i na reklamačním protokolu musí být shodné výrobní číslo, pokud je výrobek výrobním číslem vybaven.

 

V případě oprávněné reklamace bude na náklady prodávajícího zboží zasláno na uvedenou zpáteční adresu kupujícího.

 

V případě neoprávněné reklamace, bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na uvedenou zpáteční adresu.

 

 

6. Záruka se nevztahuje na:

 

 • mechanické poškození – nešetrné a nepřiměřené zacházení
 • neodbornou manipulaci – neodborná montáž výrobku, neodborné ošetřování a obsluha výrobku, použití vpodmínkách a prostředí nezvyklých běžnému použití výrobku ( nadměrné zatěžování, prašnost, vlhkost, teplota, chemické a mechanické vlivy )
 • poškození provedené nekvalifikovaným zásahem do výrobku nebo jeho části
 • poškození vzniklé nedodržením  všeobecných zásad k použití výrobku a návodu k použití.
 • opotřebení způsobené běžným užíváním výrobků.
 • poškození a vady u zboží, na které byl kupující před nákupem výslovně upozorněn a pro které byla případně sjednána nižší cena
 • zboží s odstraněnými sériovými a výrobními čísly, je-li takto zboží označeno
 • poškození vlivem vyšší mocí

 

V případě neoprávněné reklamace, bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na uvedenou zpáteční adresu.

 

 

7. Záruka se vztahuje na:

 

 • skryté vady materiálu, vady vzniklé při výrobě a funkční vady.

 

V případě oprávněné reklamace bude na náklady prodávajícího zboží zasláno na uvedenou zpáteční adresu kupujícího.

 

 

8. Lhůty pro uplatnění reklamace.

 

Při posuzování reklamace prodávající posuzuje, jde-li o vadu odstranitelnou. V tomto případě reklamace bude vada odstraněna na náklady prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od převzetí oprávněné reklamace.

 

Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatnil své IČO a jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

 

Doba trvání reklamace se počítá druhým dnem od přijetí reklamovaného zboží až do dne vyřízení reklamace.

 

 

9. Způsob vyřízení reklamace.

 

V případě, kdy je vadná pouze součást výrobku, má kupující právo na výměnu této součásti, nikoli celé věci.

 

Prodávající je oprávněn kupujícímu zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo obdobnými užitnými vlastnostmi.

 

Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu zboží, anebo právo od smlouvy odstoupit.

 

Jde-li o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání výrobku, má kupující, nepožaduje-li výměnu zboží, právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. Při určování výše slevy se přihlíží k rozsahu vady a stupni poškození. V případě slevy nelze tuto vadu později reklamovat.

 

Vyskytnou-li se na výrobku 3 stejně opakované vady uznané jako reklamace, nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat, má právo kupující odstoupit od smlouvy a bude mu vystaven dobropis (vráceny peníze).

 

V době, po kterou v důsledku trvání reklamace  nemohl kupující věc řádně používat, se záruka na zboží prodlužuje.

 

Doba trvání záruční lhůty se neprodlužuje o dobu trvání reklamace v případě, kdy je reklamace neoprávněná.

 

Dojde-li v rámci reklamace k výměně za nové zboží, začíná běžet záruční doba od začátku, počítáno  od data vyřízení reklamace. Případná další reklamace je tak považována za reklamaci první.

 

Po vyřízení reklamace budete písemně, popřípadě telefonicky vyrozuměni o stavu reklamace. V případě oprávněné reklamace bude zboží automaticky odesláno na adresu kupujícího.

 

 

 

10. Nevyřízená reklamace - odstopení od smlouvy

 

V případě, kdy prodávající neodstranil závadu v zákonné lhůtě, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, případně je oprávněn požadovat slevu nebo jinou kompenzaci. 

 

 

V případě Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen doručit na adresu provozovny:

 

 • Zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy
 • Doklad o nákupu zboží - faktura
 • Písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy s číslem účtu, na který kupující požaduje poslat částku za vrácené zboží. 

 

 

Bez fyzického přijetí zboží a požadovaných dokladů nebude odstoupení od smlouvy akceptováno. 

 

V případě osobního doručení zboží a požadovaných dokladů je po předchozí dohodě možné okamžité vrácení nákupní ceny.