REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu RAFNI od společnosti:

RAFNI s.r.o., V Újezdech 569/7, Medlánky, 621 00 Brno

IČO: 09401962 DIČ: CZ09401962              

adresa pro doručování: RAFNI s.r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno

telefonní číslo: +420 605 400 480

kontaktní e-mail: obchod@rafni.cz

1. ZA JAKÉ VADY ZBOŽÍ ODPOVÍDÁME ? 

Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 • se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
 • odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
 • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 6 Všeobecných obchodních podmínek.

2. JAKÁ JE DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY? 

2.1. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.

2.2  V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

3. JAKÁ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ MÁTE? 

3.1  Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.

3.2  V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

 • Doplnění toho, co chybí. Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.
 • Sleva z kupní ceny. Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Výměna zboží nebo vadné součásti zboží

Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.

Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme vám tuto součást.

Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.

4. OPRAVA VĚCI

Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.

5. VRÁCENÍ PENĚZ

5.1. Vrácení peněz  (odstoupení od smlouvy)

5.2 Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:

 • dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo
 • nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
 • zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo
 • se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
 • nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

5.3 Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:

 • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • jste použili věc ještě před objevením vady;
 • jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo
 • jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

5.4 Skladné

Bude-li v případě odstoupení od smlouvy vráceno nekompletní nebo poškozené zboží, nabídneme Vám sníženou cenu. Po uplynutí 1 měsíce od chvíle, kdy jsme Vám navrhli výši vracených peněz, máme právo účtovat skladné za výrobek ve výši 25,-Kč za každý kalendářní den. Po 6 měsících máme právo zboží prodat. V případě řešení sporu (například ADR) budeme účtovat skladné nejdříve od chvíle, kdy došlo k ukončení sporu (řízení).  

6. KDY NELZE PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ UPLATNIT?

6.1  Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli;
 • jste vadu sami způsobili; nebo
 • uplynula záruční doba.

 6.2  Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);
 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
 • věci, vyplývá-li to z jejich povahy (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

 6.3  Montáž výrobku

 • Před případnou montáží je potřeba výrobek zkontrolovat. Zejména potom zkontrolovat jednotlivé součásti výrobku. Pokud kterákoliv součást nebo komponenta výrobku vykazuje mechanické poškození nebo jinou vadu, nejste oprávněn započít s montáží, montáž neprovádět a vadu zboží reklamovat u prodávajícího. Kupující nemá právo z vadného plnění v případě, že ke škodě na zboží došlo mechanickým poškozením v důsledku montáže.
 • Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího mechanického poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.   

 

7. JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

7.1  Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pokud se na výrobku nebo jeho části objeví závada, přestaňte výrobek používat. Používání vadného výrobku může vést k dalším škodám na výrobku i na zdraví a může mít za následek zamítnutí  oprávněnosti případné reklamace. 

7.2  Reklamace přijímáme výhradně v naší provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Reklamaci nelze uplatnit telefonicky. Doporučujeme informovat nás o reklamaci písemně, nejlépe e-mailem. Případně je možné zboží doručit na naší provozovnu.  

7.3  Doporučený postup při reklamaci:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat e-mailem či písemně;
 • sdělte nám co nejpřesnější popis závady, přiložte případně fotografie, sdělte nám návrh na způsob vyřízení reklamace (tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí, slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, opravu věci, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem);
 • Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.
 • je potřeba přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu (byla-li vystavena), nebo jiný dokument prokazující koupi zboží
 • vyčkejte na naše potvrzení o přijetí reklamace. Bude-li to potřeba, vyžádáme si od Vás potřebné podklady pro posouzení reklamace (více informací, fotodokumentaci, apod.). Na základě těchto podkladů stanovíme optimální způsob řešení reklamace.
 • o doručené reklamaci rozhodujeme obvykle do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.
 • okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci. Potřebná doba pro vyřízení reklamace se prodlužuje o dobu, po kterou nám nedodáte potřebné podklady (fotografie, přesný popis výrobku, označení vadného dílu apod.), které jsme si vyžádali. 
 • bude-li to zapotřebí (ideálně po předchozí dohodě), reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) výhradně na adresu provozovny, přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
 • v souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
 • nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek. Může ovšem prodloužit dobu vyřízení reklamace.  

Pokud se rozhodnete při odeslání zboží na reklamaci využít služeb České pošty, hlídejte si doručení zásilky. Bohužel se velmi často stává, že Česká pošta nejen že nedoručuje zboží, ale také nás žádným způsobem neinformuje o tom, že jsme „nebyli zastiženi“ a  balík je někde uložený.  V každém případě je nutné, aby byl balík doručen na naší doručovací adresu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 28.01.2022.